Browse kinase entries (page 174 of 190)

First  170  171  172  PreviousLast178  177  176  Next  
#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganism DetailsFile
STK24 (MST3)STE20STE4qmqAA1-{2-[5-(2-methoxyethoxy)-1h-benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl}piperidin-4-amineHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmqAB1-{2-[5-(2-methoxyethoxy)-1h-benzimidazol-1-yl]quinolin-8-yl}piperidin-4-amineHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmsAAn-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-1,3-thiazole-5-carboxamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmsABn-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-({6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl}amino)-1,3-thiazole-5-carboxamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmtAn-[2-oxo-3-((e)-phenyl{[4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]imino}methyl)-2,6-dihydro-1h-indol-5-yl]ethanesulfonamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmuAA4-({5-amino-1-[(2,6-difluorophenyl)carbonyl]-1h-1,2,4-triazol-3-yl}amino)benzenesulfonamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmuAB4-({5-amino-1-[(2,6-difluorophenyl)carbonyl]-1h-1,2,4-triazol-3-yl}amino)benzenesulfonamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmvAn-{2-[(1s,4r)-6-{[4-(cyclobutylamino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]amino}-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-epiminonaphthalen-9-yl]-2-oxoethyl}acetamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmwAA1-cyclopentyl-3-(1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1h-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amineHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmwAB1-cyclopentyl-3-(1h-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1h-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amineHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmxAn-(5-chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]-5-(tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy)quinazolin-4-amineHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmyAstaurosporineHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qmzAn-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(z)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3h-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qnaA2-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)phenolHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qo9An-[(3e)-5-[(2r)-2-methoxy-2-phenylacetyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3(5h)-ylidene]-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4qo9Bn-[(3e)-5-[(2r)-2-methoxy-2-phenylacetyl]pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3(5h)-ylidene]-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzamideHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4u8zA3-[4-(morpholin-4-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]benzonitrileHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4w8dA5-(1-methyl-1h-pyrazol-4-yl)-4-(morpholin-4-yl)-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidineHumanShow
STK24 (MST3)STE20STE4w8eA3-{4-[(2r)-2-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)morpholin-4-yl]-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl}benzonitrileHumanShow
STK25 (YSK1)STE20STE2xikAA5-[(e)-(5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3h-indol-3-ylidene)methyl]-n-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxamideHumanShow
STK25 (YSK1)STE20STE2xikAB5-[(e)-(5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3h-indol-3-ylidene)methyl]-n-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxamideHumanShow
STK25 (YSK1)STE20STE4nzwB5-[(e)-(5-chloro-2-oxo-1,2-dihydro-3h-indol-3-ylidene)methyl]-n-[2-(diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxamideHumanShow
STK26 (MST4)STE20STE3ggfAA[4-({4-[(5-cyclopropyl-1h-pyrazol-3-yl)amino]quinazolin-2-yl}imino)cyclohexa-2,5-dien-1-yl]acetonitrileHumanShow
STK26 (MST4)STE20STE3ggfAB[4-({4-[(5-cyclopropyl-1h-pyrazol-3-yl)amino]quinazolin-2-yl}imino)cyclohexa-2,5-dien-1-yl]acetonitrileHumanShow
STK26 (MST4)STE20STE3ggfBA[4-({4-[(5-cyclopropyl-1h-pyrazol-3-yl)amino]quinazolin-2-yl}imino)cyclohexa-2,5-dien-1-yl]acetonitrileHumanShow
STK26 (MST4)STE20STE3ggfBB[4-({4-[(5-cyclopropyl-1h-pyrazol-3-yl)amino]quinazolin-2-yl}imino)cyclohexa-2,5-dien-1-yl]acetonitrileHumanShow
STK26 (MST4)STE20STE4fzaB-HumanShow
STK26 (MST4)STE20STE4fzdB-HumanShow
STK26 (MST4)STE20STE4fzfB5-amino-3-{[4-(aminosulfonyl)phenyl]amino}-n-(2,6-difluorophenyl)-1h-1,2,4-triazole-1-carbothioamideHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4AA-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4AB-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4BA-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4BB-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4CA-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4CB-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4DA-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4DB-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4EA-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4EB-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4FA-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lg4FB-HumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lgdAphosphoaminophosphonic acid-adenylate esterHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lgdBphosphoaminophosphonic acid-adenylate esterHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lgdCphosphoaminophosphonic acid-adenylate esterHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE4lgdDphosphoaminophosphonic acid-adenylate esterHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE5dh3AA4-[(5,10-dimethyl-6-oxo-6,10-dihydro-5h-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino]benzenesulfonamideHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE5dh3AB4-[(5,10-dimethyl-6-oxo-6,10-dihydro-5h-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino]benzenesulfonamideHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE5dh3BA4-[(5,10-dimethyl-6-oxo-6,10-dihydro-5h-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino]benzenesulfonamideHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE5dh3BB4-[(5,10-dimethyl-6-oxo-6,10-dihydro-5h-pyrimido[5,4-b]thieno[3,2-e][1,4]diazepin-2-yl)amino]benzenesulfonamideHumanShow
STK3 (MST2)STE20STE6ao5Aphosphoaminophosphonic acid-adenylate esterHumanShow
First  170  171  172  PreviousLast178  177  176  Next