Browse kinase entries (page 148 of 168)

First  144  145  146  PreviousLast152  151  150  Next  
#KinaseFamilyGroupPDBChain(Alternate) Model Orthosteric ligandOrganism DetailsFile
RIPK1RIPKTKL5tx5AAgsk2982772HumanShow
RIPK1RIPKTKL5tx5ABgsk2982772HumanShow
RIPK1RIPKTKL5tx5BAgsk2982772HumanShow
RIPK1RIPKTKL5tx5BBgsk2982772HumanShow
RIPK2RIPKTKL4c8bA3-(imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-n-{4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl}benzamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL4c8bB3-(imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-n-{4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl}benzamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar2AA-HumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar2AB-HumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar2BA-HumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar2BB-HumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar3AAphosphomethylphosphonic acid adenylate esterHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar3ABphosphomethylphosphonic acid adenylate esterHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar3BAphosphomethylphosphonic acid adenylate esterHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar3BBphosphomethylphosphonic acid adenylate esterHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar4A4-[5-(4-fluoro-phenyl)-2-(4-methanesulfinyl-phenyl)-3h-imidazol-4-yl]-pyridineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar4B4-[5-(4-fluoro-phenyl)-2-(4-methanesulfinyl-phenyl)-3h-imidazol-4-yl]-pyridineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar5AA2-(2-(4-chlorophenyl)-1h-imidazol-5-yl)-n,1-bis(2-methoxyethyl)-1h-benzo[d]imidazole-5-carboxamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar5AB2-(2-(4-chlorophenyl)-1h-imidazol-5-yl)-n,1-bis(2-methoxyethyl)-1h-benzo[d]imidazole-5-carboxamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar5BA2-(2-(4-chlorophenyl)-1h-imidazol-5-yl)-n,1-bis(2-methoxyethyl)-1h-benzo[d]imidazole-5-carboxamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar5BB2-(2-(4-chlorophenyl)-1h-imidazol-5-yl)-n,1-bis(2-methoxyethyl)-1h-benzo[d]imidazole-5-carboxamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar7AA1-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-pyridin-4-yloxyphenyl)ureaHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar7AB1-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-pyridin-4-yloxyphenyl)ureaHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar7BA1-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-pyridin-4-yloxyphenyl)ureaHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar7BB1-(5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-yl)-3-(4-pyridin-4-yloxyphenyl)ureaHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar8A2,6-bis(fluoranyl)-n-[3-[5-[2-[(3-methylsulfonylphenyl)amino]pyrimidin-4-yl]-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl]phenyl]benzenesulfonamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ar8B2,6-bis(fluoranyl)-n-[3-[5-[2-[(3-methylsulfonylphenyl)amino]pyrimidin-4-yl]-2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl]phenyl]benzenesulfonamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5j79AA4-methyl-3-{[6-(methylsulfonyl)quinolin-4-yl]amino}phenolHumanShow
RIPK2RIPKTKL5j79AB4-methyl-3-{[6-(methylsulfonyl)quinolin-4-yl]amino}phenolHumanShow
RIPK2RIPKTKL5j79BA4-methyl-3-{[6-(methylsulfonyl)quinolin-4-yl]amino}phenolHumanShow
RIPK2RIPKTKL5j79BB4-methyl-3-{[6-(methylsulfonyl)quinolin-4-yl]amino}phenolHumanShow
RIPK2RIPKTKL5j7bA6-(tert-butylsulfonyl)-n-(5-fluoro-2h-indazol-3-yl)quinolin-4-amineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5j7bB6-(tert-butylsulfonyl)-n-(5-fluoro-2h-indazol-3-yl)quinolin-4-amineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng0AAphosphomethylphosphonic acid adenylate esterHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng0ABphosphomethylphosphonic acid adenylate esterHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng0BAphosphomethylphosphonic acid adenylate esterHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng0BBphosphomethylphosphonic acid adenylate esterHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng2AAstaurosporineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng2ABstaurosporineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng2BAstaurosporineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng2BBstaurosporineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng3A-HumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng3B-HumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng3C-HumanShow
RIPK2RIPKTKL5ng3D-HumanShow
RIPK2RIPKTKL5w5jAn-(2-chlorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5w5jBn-(2-chlorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxamideHumanShow
RIPK2RIPKTKL5w5oA4-{6-(tert-butylsulfonyl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-6-chloropyridin-2-amineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5w5oB4-{6-(tert-butylsulfonyl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-6-chloropyridin-2-amineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5w5oC4-{6-(tert-butylsulfonyl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-6-chloropyridin-2-amineHumanShow
RIPK2RIPKTKL5w5oD4-{6-(tert-butylsulfonyl)-7-[2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethoxy]imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}-6-chloropyridin-2-amineHumanShow
First  144  145  146  PreviousLast152  151  150  Next